Welopstellingen

Algemene voorwaarden

Bij Welopstellingen vinden we het belangrijk dat onze klanten begrijpen wat we doen. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten.

Algemene bepalingen

 • Opleidingen, trainingen, workshops en opstellingsdagen worden gegeven volgens de standaard van kwaliteit en integriteit die de mensen van Welopstellingen ter beschikking staat. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de opleiding, training of opstelling informatie inwinnen of overleggen.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.
 • Welopstellingen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Voor onze opleidingen, trainingen en opstellingsdagen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna worden de algemene voorwaarden van kracht. Wanneer deelnemers zich aanmelden binnen 14 dagen voor de opleiding of workshops van start gaat kan er geen beroep gedaan worden op de wettelijke bedenktijd en gelden de hieronder aangegeven algemene voorwaarden.

Algemene bepalingen specifiek ten aanzien van onze opleidingen:

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige opleidingskosten. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald.
 • Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug.
 • Bij annulering binnen 21 dagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij annulering na 7 dagen voor de opleiding is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de opleiding of terugtrekken tijdens de opleiding is geen restitutie mogelijk.
 • Mocht de opleiding om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag teruggestort. Dit geldt niet bij verplaatsing van de opleiding naar andere data.

Annulering van een training, workshop of opstellingsdag
Een training of workshop of deelname aan een opstellingsdag kan tot 1 week van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd. Het is ook een mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor een vervanger.

Annulering en/of verplaatsing door Welopstellingen

 • Welopstellingen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal Welopstellingen een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan Welopstellingen programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 • In geval van annulering of verplaatsing, doet Welopstellingen daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Je kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door Welopstellingen eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van jou kan worden gevergd.
 • Voor door Welopstellingen in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf je de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kun je nimmer aanspraak maken op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

Betaling
Voordat de overeenkomst wordt gesloten met zal Welopstellingen de verschuldigde bedragen altijd inclusief btw vermelden. Veel van onze programma’s zijn vrijgesteld van BTW op basis van artikel 25 WET OB. Gespreid betalen is slechts mogelijk voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
Nakomen afspraken en klachten
We doen wat we beloven. En we zijn altijd eerlijk tegen je.  Is er toch iets aan de hand? Dan lossen we dit natuurlijk in alle redelijkheid samen op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van Welopstellingen laat het ons dan weten. We komen daar dan altijd samen uit. Officiële procedures zijn daarom niet nodig. Het formele klachtenreglement is verzoek opvraagbaar.

© Welopstellingen 2024

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Welopstellingen
Stovestraat 25
3811 KA Amersfoort

T 085 06 03 160

info@welopstellingen.nl
www.welopstellingen.nl